User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

130263new

วันที 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 11.00 น.  ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์  ชั้น 4  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และ อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562  รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

 

สมศ.เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

21 August 2014

สมศ.จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค กทม. ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน Online ได้ที่เว็บไซต์ของ สมศ.ค่ะ คนจะเต็มแล้วนะคะ

สกอ. ขยายเวลาส่งระบบ CHEQA

30 September 2015

สกอ. ขยายเวลาการจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าสู่ระบบ CHE QA Online เป็นภายใน 30 ธันวาคม 2558 ทั้งสถาบันที่เปิด-ปิดตามภาคการศึกษาตามระบบปกติ และตามระบบอาเซียนโดยจะได้จัดส่งผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบันให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือน มกราคม 2559 ต่อไป

จัดอบรม CHEQA Online 3D

30 September 2015

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมระบบ CHEQA Online 3D เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 900 อาคาร 9 จึงขอให้ทุกคณะส่งชื่อผู้เข้าอบรมจำนวนหน่วยงานละ 3 คน และขอความกรุณาส่งชื่อภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

ขอเชิญเข้าโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

18 April 2016

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการชีเแจงตัวบ่งชี้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม อาคาร รภ.ราชนครินทร์

ระบบ CHEQA

04 July 2016

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ CHEQA ประชุมอบรมการบันทึกข้อมูล CHEQA Online ณ ห้อง ๙๐๐ อาคาร ๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารการประชุมวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

18 August 2016

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  องค์ประกอบที่ 3      

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึ้นทะเบียน TQR

18 February 2017

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุมวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโชคอนันต์  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  ส่งรายชื่อได้ที่งานประกันฯ ค่ะ

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร

06 July 2017

วงรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  ระดับหลักสูตร  เริ่มวันที่ 7 – 23 สิงหาคม 2560  ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง  จำนวน 2 เล่ม  พร้อมไฟล์  ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2560  และระบบ che  ภายในวันที่  6 สิงหาคม 2560

แจ้งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

06 July 2017

คณะวิทยาการจัดการ  วันที่  4 – 5 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์  วันที่  11-12 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วันที่  11-12 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่13-14กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่  25 – 26 กันยายน 2560 ขอความกรุณาส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 5 เล่ม...

โครงการทบทวนและเรียนรู้การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online Systems ปีการศึกษา 2559

06 July 2017

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ดูแลระบบเข้าอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานระบบ CHEQA  Online System  ณ ห้อง 900 อาคาร 9 วันที่ 24 กรกฏาคม  2560  คณะครุศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม  2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26  กรกฎาคม  2560  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560...

แจ้งตรวจประเมินระดับสำนัก

26 August 2017

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับสำนัก  สถาบัน  และศูนย์ วันที่ 7 กันยายน 25560  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรม และท้องถิ่น วันที่ 18 กันยายน 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 19 กันยายน 2560  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 กันยายน 2560...

เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 8-10 มกราคม 2561

05 January 2018

เอกสารแบบฟอร์มการเขียน PDCA 2560

อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร

31 March 2018
อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร

ขอขอบคุณ สกอ. และเครือข่ายมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

15 August 2019

เทคนิคการเรียนการสอน เทคนิคการวิจัย เทคนิคการให้บริการ

ปีการศึกษา 2561

23 September 2019
ปีการศึกษา 2561

                   

ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ระดับมหาวิทยาลัย)

14 February 2020
ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ระดับมหาวิทยาลัย)

วันที 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 11.00 น.  ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์  ชั้น 4  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และ อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562  รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)...

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

14 February 2020

ระดับหลักสูตร ๑.      เกณฑ์การตรวจประเมินใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเดิม (สกอ.) ๒.      ส่งรายการค่าใช้จ่ายตรวจประเมิน โดยใช้งบประมาณของงานประกันฯ ที่จะดำเนินการจัดสรรให้แต่ละคณะ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓.      ส่งรายชื่อผู้ประเมินภายนอก จำนวน ๓ ท่าน ตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำคำสั่งต่อไป ๔.      ส่งรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรละ จำนวน ๒ เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล...

นโยบายประกันฯ COVID-19

22 May 2020

การประกันคุณภาพการศึกษาในช่วง COVID-19

อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

08 June 2018
อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมการรองรับการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27– 28 พฤษภาคม 2561 ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่ดี 2. เพื่อให้ทราบสถานะของหลักสูตร และมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3. เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงระดับหลักสูตร และ 4. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร

ประชุมวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

08 June 2018
ประชุมวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำเครื่องมือเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือที่ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. และ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน โดยเชิญวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี ธนะบริพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์...

ประชุมวันที่ 5 มิถุนายน 2561

08 June 2018
ประชุมวันที่ 5 มิถุนายน 2561

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยเชิญผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และ 3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมวันที่ 4 มิถุนายน 2561

08 June 2018
ประชุมวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ประชุมจัดทำเครื่องมือเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบ 4 โดยเชิญผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อวิพากษ์เครื่องมือและอธิบายการบันทึกข้อมูล และนำมาใช้ในการเตรียมการรองรับการประเมิน รอบ 4 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์  ชั้น 4 อาคารเรียนและอำนวยการ

ประชุมเตรียมการรองรับ สมศ รอบ4

29 March 2018
ประชุมเตรียมการรองรับ สมศ  รอบ4

ผศ.ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ์  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  นัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือด้านที่ 5 ผลการประกันคุณภาพภายในเพื่อเก็บข้อมูลการตรวจประเมิน สมศ. รอบ 4 วันที่ 23  มีนาคม 2561  ณ ห้องมหาชนก  ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

29 March 2018
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคกลาง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับ สกอ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อขยายผล โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการ  ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมจัดทำแผนยกระดับการประกันคณภาพทุกระดับ

29 March 2018
ประชุมจัดทำแผนยกระดับการประกันคณภาพทุกระดับ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“จัดทำแผนยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในภายนอก” ระหว่างวันที่ 8 - 10  มกราคม  2561 โดยเชิญวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงพัฒนากุล  และอาจารย์ ดร.ประสิทธ์  พงษ์เรืองพันธ์     

IQA 2559 บัณฑิตวิทยาลัย

29 March 2018
IQA 2559 บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการประเมินภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.27 อยู่ในระดับพอใช้  เมื่อวิเคราะห์ตามรายองค์ประกอบ  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี  จำนวน 1 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.87) ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล (คะแนนเฉลี่ย 3.33)  องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน...

IQA 2559 ศูนย์ศิลปะฯ

29 March 2018
IQA 2559 ศูนย์ศิลปะฯ

ผลการประเมินภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ย 4.54  อยู่ในระดับดีมาก  เมื่อวิเคราะห์ตามรายองค์ประกอบ  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  จ านวน 2 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  และองค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติ (คะแนนเฉลี่ย 4.67) ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2...

IQA 2559 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู

29 March 2018
IQA 2559 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู

ผลการประเมินภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับดี เมื่อวิเคราะห์ตามรายองค์ประกอบ ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล (คะแนนเฉลี่ย 4.67) และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.65) และผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 1 องค์ประกอบ...

IQA 2559 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

29 March 2018
IQA 2559 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล (คะแนนเฉลี่ย 4.00)           ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.50) ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง จำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (คะแนนเฉลี่ย...

IQA2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

29 March 2018
IQA2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการประเมินภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ย 4.68  อยู่ในระดับดีมาก  เมื่อวิเคราะห์ตามรายองค์ประกอบ  ผลการ ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  จ านวน 2 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล และ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 5.00)  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2...

IQA2559 สำนักส่งเสริมวิชาการ

29 March 2018
IQA2559 สำนักส่งเสริมวิชาการ

ผลการประเมินภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.56  อยู่ในระดับดีมาก  เมื่อวิเคราะห์ตามรายองค์ประกอบ  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน 2 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล (คะแนนเฉลี่ย 4.67)  และองค์ประกอบที่ 4 ด้าน     การพัฒนาหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี  จำนวน 2 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 4.31)...

IQA 2559 สำนักงานอธิการบดี

29 March 2018
IQA 2559 สำนักงานอธิการบดี

ผลการประเมินภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.97 อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อวิเคราะห์ตามรายองค์ประกอบ ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล (คะแนนเฉลี่ย 4.33) ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.33) และผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง จำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่...

ผลประเมินสำนักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2559

29 March 2018
ผลประเมินสำนักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับดี เมื่อวิเคราะห์ตามรายองค์ประกอบ ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีทุกองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล (คะแนนเฉลี่ย 3.67) องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.84) องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.33)และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.50)

IQA2559 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

29 March 2018
IQA2559 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผลการประเมินในภาพรวมระดับคณะ ในวันที่ 25 –26 กันยายน พ.ศ. 2560 พบว่า มีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.67) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย...

ผลการประเมิน 59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 March 2018
ผลการประเมิน 59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการประเมินในภาพรวมระดับคณะ ในวันที่ 11 – 12 กันยายน พ.ศ. 2560 พบว่า มีคุณภาพระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.02) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับพอใช้ จำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.72) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.29) องค์ประกอบที่...

IQA59 คณะวิทยาการจัดการ

29 March 2018
IQA59 คณะวิทยาการจัดการ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมตามเกณฑ์ของ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 3.46 อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4    การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.00) ระดับดี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ค่าเฉลี่ย 3.79) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (ค่าเฉลี่ย...

IQA ปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

29 March 2018
IQA ปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ผลการประเมินในภาพรวมระดับคณะ ในวันที่ 13–14 กันยายน 2560 พบว่า มีคุณภาพระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.39) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินในปีการศึกษา 2558(คะแนนเฉลี่ย 3.14) มีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.09) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย...

ปีการศึกษา 2559 IQA คณะครุศาสตร์

29 March 2018
ปีการศึกษา 2559  IQA คณะครุศาสตร์

ผลการประเมินในภาพรวมระดับคณะ ในวันที่ 11–12 กันยายน 2560 พบว่า มีคุณภาพระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.20) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.12) มีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนน เฉลี่ย 3.66) องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย...

อบรม CHEQA Online 3D

21 August 2014

วันที่13 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เหนือ) จังหวัดนนทบุรี

ประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่าย

30 September 2015

เข้าร่วมโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมเครือข่ายครั้งที่2/2559

15 July 2017
ประชุมเครือข่ายครั้งที่2/2559

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบัน  จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 14  กรกฏาคม 2560  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

สกอ.จัดอบรมระบบ CHEQA

15 July 2017
สกอ.จัดอบรมระบบ CHEQA

สกอ.จัดโครงการอบรมระบบ CHEQA Online System  เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจให้กับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

KM มรภ.พระนครศรีอยุธยา

06 January 2018
KM มรภ.พระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี(ARU KM Day) ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วม KM มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

06 January 2018
เข้าร่วม KM มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ"วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA - KM DAY 2017" ณ. ห้องประชุม202 ชั้น2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

 
Copyright © 2021 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
خرید vpn خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google