เอกสารแบบฟอร์มการเขียน PDCA 2560

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับสำนัก  สถาบัน  และศูนย์

วันที่ 7 กันยายน 25560  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรม และท้องถิ่น

วันที่ 18 กันยายน 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 19 กันยายน 2560  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 22 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู

วันที่ 28 กันยายน 2560  สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 29 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ดูแลระบบเข้าอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานระบบ CHEQA  Online System  ณ ห้อง 900 อาคาร 9

วันที่ 24 กรกฏาคม  2560  คณะครุศาสตร์

วันที่ 25 กรกฎาคม  2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 26  กรกฎาคม  2560  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่  31 กรกฎาคม 2560   ผู้ดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ  วันที่  4 – 5 กันยายน 2560

คณะครุศาสตร์  วันที่  11-12 กันยายน 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วันที่  11-12 กันยายน 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่13-14กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่  25 – 26 กันยายน 2560

ขอความกรุณาส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 5 เล่ม  พร้อมไฟล์  และการบันทึกในระบบ CHEQA   กำหนดส่ง  ภายในวันที่ 25  สิงหาคม 2560

สมศ.เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

21 August 2014

สมศ.จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค กทม. ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน Online ได้ที่เว็บไซต์ของ สมศ.ค่ะ คนจะเต็มแล้วนะคะ

สกอ. ขยายเวลาส่งระบบ CHEQA

30 September 2015

สกอ. ขยายเวลาการจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าสู่ระบบ CHE QA Online เป็นภายใน 30 ธันวาคม 2558 ทั้งสถาบันที่เปิด-ปิดตามภาคการศึกษาตามระบบปกติ และตามระบบอาเซียนโดยจะได้จัดส่งผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบันให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือน มกราคม 2559 ต่อไป

จัดอบรม CHEQA Online 3D

30 September 2015

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมระบบ CHEQA Online 3D เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 900 อาคาร 9 จึงขอให้ทุกคณะส่งชื่อผู้เข้าอบรมจำนวนหน่วยงานละ 3 คน และขอความกรุณาส่งชื่อภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

ขอเชิญเข้าโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

18 April 2016

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการชีเแจงตัวบ่งชี้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม อาคาร รภ.ราชนครินทร์

ระบบ CHEQA

04 July 2016

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ CHEQA ประชุมอบรมการบันทึกข้อมูล CHEQA Online ณ ห้อง ๙๐๐ อาคาร ๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารการประชุมวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

18 August 2016

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  องค์ประกอบที่ 3      

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึ้นทะเบียน TQR

18 February 2017

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุมวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโชคอนันต์  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  ส่งรายชื่อได้ที่งานประกันฯ ค่ะ

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร

06 July 2017

วงรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  ระดับหลักสูตร  เริ่มวันที่ 7 – 23 สิงหาคม 2560  ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง  จำนวน 2 เล่ม  พร้อมไฟล์  ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2560  และระบบ che  ภายในวันที่  6 สิงหาคม 2560

แจ้งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

06 July 2017

คณะวิทยาการจัดการ  วันที่  4 – 5 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์  วันที่  11-12 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วันที่  11-12 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่13-14กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่  25 – 26 กันยายน 2560 ขอความกรุณาส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 5 เล่ม...

โครงการทบทวนและเรียนรู้การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online Systems ปีการศึกษา 2559

06 July 2017

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ดูแลระบบเข้าอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานระบบ CHEQA  Online System  ณ ห้อง 900 อาคาร 9 วันที่ 24 กรกฏาคม  2560  คณะครุศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม  2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26  กรกฎาคม  2560  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560...

แจ้งตรวจประเมินระดับสำนัก

26 August 2017

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับสำนัก  สถาบัน  และศูนย์ วันที่ 7 กันยายน 25560  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรม และท้องถิ่น วันที่ 18 กันยายน 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 19 กันยายน 2560  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 กันยายน 2560...

เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 8-10 มกราคม 2561

05 January 2018

เอกสารแบบฟอร์มการเขียน PDCA 2560

ประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียน TQR

06 January 2018
ประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียน TQR

รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีผลคะแนน 3.01 ขึ้นไป 2 ปี ต่อเนื่องเข้าร่วมหารือการขึ้นทะเบียน TQR  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

24 November 2017
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560  โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 5 ท่าน  คือ   1. รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน  อิงคพัฒนากุล    ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เรืองศรี  กรรมการ 4. อาจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์   กรรมการ 5....

ครุศาสตร์กับการเตรียมการรองรับการประเมินฯ

15 July 2017
ครุศาสตร์กับการเตรียมการรองรับการประเมินฯ

คณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ฯกับการเตรียมการรองรับการประเมินฯ

15 July 2017
คณะวิทยาศาสตร์ฯกับการเตรียมการรองรับการประเมินฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เตรียมการรองรับการประเมินฯ คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 July 2017
เตรียมการรองรับการประเมินฯ คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เตรียมการรองรับการประเมินฯ คณะมนุษยศาสตร์

15 July 2017
เตรียมการรองรับการประเมินฯ คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

11 January 2017
ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2559  โดยเชิญผู้ประเมิน  ประกอบด้วย   1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ2. อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการ3. ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ4. อ.ดร.น้ำฝน ใจดี กรรมการ5. รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการ6. อ.ดร.ดาเรศ วีระพันธ์ กรรมการ7. อ.รัชฎาพร...

ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันฯ

25 May 2016
ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันฯ

     โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  โดยเชิญ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและการเตรียมเอกสารหลักฐานแสดง         งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคาร รภ.ราชนครินทร์...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 /2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

29 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา และ อ.ดาเรศ วีระพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

22 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.วันทนีย์ แสนภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.กัญญมน อินหว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทริน และผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็ฯอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดร.อรุณ ไชยนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานรปะกันฯจึงเก็บบรรยากาศการตรวจประเมินให้เห็นจ้า...ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ประเมินเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์

22 October 2015
ประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไปจ้า...

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

09 October 2015
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยเชิญวิทยากร  คือ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน

30 September 2015

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และสถาบัน วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน อ.ดาเรศ วีระพันธ์ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา และ อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

21 August 2014

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ สกอ. แล้ว และมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติวิทยากรภายนอก 2 คน คือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน 3 คน คือ...

อบรม CHEQA Online 3D

21 August 2014

วันที่13 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เหนือ) จังหวัดนนทบุรี

ประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่าย

30 September 2015

เข้าร่วมโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมเครือข่ายครั้งที่2/2559

15 July 2017
ประชุมเครือข่ายครั้งที่2/2559

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบัน  จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 14  กรกฏาคม 2560  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

สกอ.จัดอบรมระบบ CHEQA

15 July 2017
สกอ.จัดอบรมระบบ CHEQA

สกอ.จัดโครงการอบรมระบบ CHEQA Online System  เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจให้กับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

KM มรภ.พระนครศรีอยุธยา

06 January 2018
KM มรภ.พระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี(ARU KM Day) ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วม KM มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

06 January 2018
เข้าร่วม KM มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ"วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA - KM DAY 2017" ณ. ห้องประชุม202 ชั้น2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

 
Copyright © 2018 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
خرید vpn خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google