รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย        
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขาวิขาที่สอน หน่วยงานที่จัด โทรศัพท์
1 อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์ รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-8349014
2 ผศ.ดร.อภิรดี  เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เคมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-1739574
3 อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล ผู้ช่วยอธิการบดี การท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 095-5202181
4 ผศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เคมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-4999015
5 ผศ.ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-2305471
6 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เอี่ยมคงสี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พื้นฐานและการบริหารการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-8977355
7 รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาสกิจ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-6613930
8 อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์  กุลนภาดล คณบดีคณะครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-4449759
9 ผศ.ดร.ศิริวัฒน์  จิระเดชประไพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พื้นฐานและการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-6387349
10 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-4024936
11 อาจารย์วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-2503985
12 อาจารย์ ดร.อังคณา  กุลนภาดล อาจารย์คณะครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 091-2450014
13 อาจารย์อดิเรก  เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-4372398
14 อาจารย์อภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-1501001
15 อาจารย์ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9828808
16 อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-9199964
17 อาจารย์ประยุทธ  อินแบน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9822301
18 ผศ.นภดล  เชนะโยธิน อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8409001
19 อาจารย์เมธี  พรมศิลา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 090-7746499
20 อาจารย์สมพงษ์  ทองคำ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-9055530
21 ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-2002262
22 อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-9328354
23 อาจารย์ไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 088-2012687
24 อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-6862254
25 อาจารย์จารุวรรณ  สุนทรเสณี ประธานสาขาวิชาการอาหารฯ การอาหารและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8622636
26 ผศ.เพ็ญศรี  ปักกะสีนัง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-1131277
27 อาจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-0906131
28 อาจารย์สุพรรณี  ปริญญาวุฒิชัย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 097-4459241
29 อาจารย์ปรารถนา  มณีฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-2592835
30 อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  พุดเผือก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-5136530
31 อาจารย์สุนทรีย์  ธรรมสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9834347
           
ระดับหลักสูตร        
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขาวิขาที่สอน หน่วยงานที่จัด โทรศัพท์
1 อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์ รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-8349014
2 ผศ.ดร.อภิรดี  เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เคมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-1739574
3 อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล ผู้ช่วยอธิการบดี การท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 095-5202181
4 ผศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เคมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-4999015
5 รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาสกิจ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-6613930
6 อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์  กุลนภาดล คณบดีคณะครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-4449759
7 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-4024936
8 อาจารย์วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-2503985
9 อาจารย์ ดร.ลินดา  นาคโปย ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-5909526
10 อาจารย์ ดร.อังคณา  กุลนภาดล อาจารย์คณะครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 091-2450014
11 อาจารย์บุญรัตน์  แผลงศร อาจารย์คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-4431708
12 อาจารย์ ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 091-7764656
13 อาจารย์ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8308606
14 อาจารย์จิตติพร  บ่มไล่ อาจารย์คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 082-4609863
15 อาจารย์ทัศนีย์  รอดมั่นคง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8074672
16 อาจารย์ณัฐกานต์  พจนพิมล อาจารย์คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 088-4953621
17 อาจารย์ชาญณรงค์  คำเพชร อาจารย์คณะครุศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-1128965
18 อาจารย์อภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-1501001
19 อาจารย์ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9828808
20 อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-9199964
21 อาจารย์ประยุทธ  อินแบน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9822301
22 ผศ.นภดล  เชนะโยธิน อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8409001
23 อาจารย์เมธี  พรมศิลา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 090-7746499
24 อาจารย์กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-0979909
25 ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-2002262
26 อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-9328354
27 อาจารย์ไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 088-2012687
28 อาจารย์สราวุธ  โรจนศิริ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-7946367
29 อาจารย์ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 085-1975691
30 อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-6862254
31 อาจารย์ ดร.บุญยอด  ศรีรัตนสรณ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 084-7217352
32 อาจารย์ ดร.กานต์  เสกขุนทด อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-2467581
33 อาจารย์วัชราภรณ์  สิงห์สำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 088-5024959
34 อาจารย์ ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 092-4154249
35 อาจารย์กรรณิการ์  มาระโภชน์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 084-7689822
36 อาจารย์สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-6538595
37 อาจารย์พิมพ์จันทร์  อารยเมธาเลิศ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-7321715
38 อาจารย์นภรภิสฎ์  ลัภกิตโร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 082-7070535
39 อาจารย์วริศรา  เชนะโยธิน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8689065
40 อาจารย์จารุวรรณ  สุนทรเสณี ประธานสาขาวิชาการอาหารฯ การอาหารและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8622636
41 ผศ.ดร.วงเดือน  ไม้สนธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-7772596
42 อาจารย์ฐิติพร  บูรณะศรีศักดิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 098-8328490
43 อาจารย์นภกานด์  หน่ายคอน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-8803404
44 อาจารย์ ดร.พิชญสินี  อริยธนะกตวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-1159997
45 อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081- 3035820
 
Copyright © 2019 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
خرید vpn خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google