รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย        
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขาวิขาที่สอน หน่วยงานที่จัด โทรศัพท์
1 อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์ รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-8349014
2 ผศ.ดร.อภิรดี  เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เคมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-1739574
3 อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล ผู้ช่วยอธิการบดี การท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 095-5202181
4 ผศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เคมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-4999015
5 ผศ.ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-2305471
6 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เอี่ยมคงสี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พื้นฐานและการบริหารการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-8977355
7 รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาสกิจ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-6613930
8 อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์  กุลนภาดล คณบดีคณะครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-4449759
9 ผศ.ดร.ศิริวัฒน์  จิระเดชประไพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พื้นฐานและการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-6387349
10 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-4024936
11 อาจารย์วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-2503985
12 อาจารย์ ดร.อังคณา  กุลนภาดล อาจารย์คณะครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 091-2450014
13 อาจารย์อดิเรก  เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-4372398
14 อาจารย์อภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-1501001
15 อาจารย์ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9828808
16 อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-9199964
17 อาจารย์ประยุทธ  อินแบน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9822301
18 ผศ.นภดล  เชนะโยธิน อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8409001
19 อาจารย์เมธี  พรมศิลา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 090-7746499
20 อาจารย์สมพงษ์  ทองคำ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-9055530
21 ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-2002262
22 อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-9328354
23 อาจารย์ไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 088-2012687
24 อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-6862254
25 อาจารย์จารุวรรณ  สุนทรเสณี ประธานสาขาวิชาการอาหารฯ การอาหารและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8622636
26 ผศ.เพ็ญศรี  ปักกะสีนัง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-1131277
27 อาจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-0906131
28 อาจารย์สุพรรณี  ปริญญาวุฒิชัย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 097-4459241
29 อาจารย์ปรารถนา  มณีฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-2592835
30 อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  พุดเผือก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-5136530
31 อาจารย์สุนทรีย์  ธรรมสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9834347
           
ระดับหลักสูตร        
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขาวิขาที่สอน หน่วยงานที่จัด โทรศัพท์
1 อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์ รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-8349014
2 ผศ.ดร.อภิรดี  เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เคมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 081-1739574
3 อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล ผู้ช่วยอธิการบดี การท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 095-5202181
4 ผศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เคมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-4999015
5 รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาสกิจ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 089-6613930
6 อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์  กุลนภาดล คณบดีคณะครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-4449759
7 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-4024936
8 อาจารย์วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-2503985
9 อาจารย์ ดร.ลินดา  นาคโปย ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-5909526
10 อาจารย์ ดร.อังคณา  กุลนภาดล อาจารย์คณะครุศาสตร์ วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 091-2450014
11 อาจารย์บุญรัตน์  แผลงศร อาจารย์คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-4431708
12 อาจารย์ ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 091-7764656
13 อาจารย์ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8308606
14 อาจารย์จิตติพร  บ่มไล่ อาจารย์คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 082-4609863
15 อาจารย์ทัศนีย์  รอดมั่นคง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8074672
16 อาจารย์ณัฐกานต์  พจนพิมล อาจารย์คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 088-4953621
17 อาจารย์ชาญณรงค์  คำเพชร อาจารย์คณะครุศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-1128965
18 อาจารย์อภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-1501001
19 อาจารย์ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9828808
20 อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-9199964
21 อาจารย์ประยุทธ  อินแบน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-9822301
22 ผศ.นภดล  เชนะโยธิน อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8409001
23 อาจารย์เมธี  พรมศิลา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 090-7746499
24 อาจารย์กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-0979909
25 ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-2002262
26 อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-9328354
27 อาจารย์ไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 088-2012687
28 อาจารย์สราวุธ  โรจนศิริ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-7946367
29 อาจารย์ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 085-1975691
30 อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-6862254
31 อาจารย์ ดร.บุญยอด  ศรีรัตนสรณ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 084-7217352
32 อาจารย์ ดร.กานต์  เสกขุนทด อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-2467581
33 อาจารย์วัชราภรณ์  สิงห์สำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 088-5024959
34 อาจารย์ ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 092-4154249
35 อาจารย์กรรณิการ์  มาระโภชน์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 084-7689822
36 อาจารย์สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-6538595
37 อาจารย์พิมพ์จันทร์  อารยเมธาเลิศ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-7321715
38 อาจารย์นภรภิสฎ์  ลัภกิตโร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 082-7070535
39 อาจารย์วริศรา  เชนะโยธิน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8689065
40 อาจารย์จารุวรรณ  สุนทรเสณี ประธานสาขาวิชาการอาหารฯ การอาหารและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081-8622636
41 ผศ.ดร.วงเดือน  ไม้สนธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 086-7772596
42 อาจารย์ฐิติพร  บูรณะศรีศักดิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 098-8328490
43 อาจารย์นภกานด์  หน่ายคอน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 089-8803404
44 อาจารย์ ดร.พิชญสินี  อริยธนะกตวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 083-1159997
45 อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 081- 3035820
 
Copyright © 2017 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google