เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ปีการศึกษา 2557  PDF
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559  word
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

ปก  คำนำ สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน  ระดับหลักสูตรป.ตรี  ปีการศึกษา 2559 (สำหรับกรรมการ)  word
แบบฟอร์มรายงานการประเมิน  ระดับหลักสูตรป.โท-เอก  ปีการศึกษา 2559 (สำหรับกรรมการ) word 
เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  PDF
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์  ปีการศึกษา 2559   PDF
   
   

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2558 PDF
รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2559 PDF
   
   
   

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ปีการศึกษา 2558 PDF
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 PDF
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  คุณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 PDF
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา 2558 PDF
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2558 PDF
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2558 PDF
   
   
   
   

แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  ระดับมหาิทยาลัยและคณะ

แผนพัฒนาุคณภาพคณะครุศาสตร์ PDF
แผนพัฒนาคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PDF
แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ PDF
แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF
แผนพัฒนาคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม PDF
   
   
   
   
   

 รายงานผลการประเมินคุณภาพ  และแผนพัฒนาประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559 

หน่วยงาน

CAR

PLAN

คณะครุศาสตร์  จำนวน 13 หลักสูตร

 

 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

PDF

PDF

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว และการสอนภาษาไทย

PDF

PDF

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

PDF

PDF

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

PDF

PDF

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

PDF

PDF

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

PDF

PDF

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

PDF

PDF

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และการสอนภาษาไทย

PDF

PDF

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

PDF

PDF

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

PDF

PDF

11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

PDF

PDF

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ การสอน

PDF

PDF

13. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

PDF

PDF

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 13 หลักสูตร

 

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

PDF

PDF

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

PDF

PDF

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

PDF

PDF

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

PDF

PDF

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

PDF

PDF

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

PDF

PDF

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย

PDF

PDF

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์

PDF

PDF

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

PDF

PDF

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

PDF

PDF

11. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

PDF

PDF

12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

PDF

PDF

13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา

PDF

PDF

คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 8 หลักสูตร

 

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

PDF

PDF

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

PDF

PDF

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PDF

PDF

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

PDF

PDF

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

PDF

PDF

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

PDF

PDF

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

PDF

PDF

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

PDF

PDF

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 12 หลักสูตร

 

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

PDF

PDF

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

PDF

PDF

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

PDF

PDF

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

PDF

PDF

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

PDF

PDF

6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

PDF

PDF

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

PDF

PDF

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

PDF

PDF

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

PDF

PDF

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

PDF

PDF

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

PDF

PDF

12. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

PDF

PDF

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 6 หลักสูตร

 

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

PDF

PDF

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

PDF

PDF

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

PDF

PDF

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PDF

PDF

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

PDF

PDF

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

PDF

PDF

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 PDF
 คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 4 ก.ค.59)  PDF
 ถามตอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  PDF
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright © 2018 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
خرید vpn خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google