User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

cheqam1สกอ.จัดโครงการอบรมระบบ CHEQA Online System  เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจให้กับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

สมศ.เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

21 August 2014

สมศ.จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค กทม. ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน Online ได้ที่เว็บไซต์ของ สมศ.ค่ะ คนจะเต็มแล้วนะคะ

สกอ. ขยายเวลาส่งระบบ CHEQA

30 September 2015

สกอ. ขยายเวลาการจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าสู่ระบบ CHE QA Online เป็นภายใน 30 ธันวาคม 2558 ทั้งสถาบันที่เปิด-ปิดตามภาคการศึกษาตามระบบปกติ และตามระบบอาเซียนโดยจะได้จัดส่งผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบันให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือน มกราคม 2559 ต่อไป

จัดอบรม CHEQA Online 3D

30 September 2015

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมระบบ CHEQA Online 3D เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 900 อาคาร 9 จึงขอให้ทุกคณะส่งชื่อผู้เข้าอบรมจำนวนหน่วยงานละ 3 คน และขอความกรุณาส่งชื่อภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

ขอเชิญเข้าโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

18 April 2016

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการชีเแจงตัวบ่งชี้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม อาคาร รภ.ราชนครินทร์

ระบบ CHEQA

04 July 2016

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ CHEQA ประชุมอบรมการบันทึกข้อมูล CHEQA Online ณ ห้อง ๙๐๐ อาคาร ๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารการประชุมวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

18 August 2016

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  องค์ประกอบที่ 3      

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึ้นทะเบียน TQR

18 February 2017

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุมวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโชคอนันต์  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  ส่งรายชื่อได้ที่งานประกันฯ ค่ะ

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร

06 July 2017

วงรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  ระดับหลักสูตร  เริ่มวันที่ 7 – 23 สิงหาคม 2560  ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง  จำนวน 2 เล่ม  พร้อมไฟล์  ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2560  และระบบ che  ภายในวันที่  6 สิงหาคม 2560

แจ้งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

06 July 2017

คณะวิทยาการจัดการ  วันที่  4 – 5 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์  วันที่  11-12 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วันที่  11-12 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่13-14กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่  25 – 26 กันยายน 2560 ขอความกรุณาส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง จำนวน 5 เล่ม...

โครงการทบทวนและเรียนรู้การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online Systems ปีการศึกษา 2559

06 July 2017

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ดูแลระบบเข้าอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานระบบ CHEQA  Online System  ณ ห้อง 900 อาคาร 9 วันที่ 24 กรกฏาคม  2560  คณะครุศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม  2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26  กรกฎาคม  2560  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560...

แจ้งตรวจประเมินระดับสำนัก

26 August 2017

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับสำนัก  สถาบัน  และศูนย์ วันที่ 7 กันยายน 25560  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรม และท้องถิ่น วันที่ 18 กันยายน 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 19 กันยายน 2560  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 กันยายน 2560...

เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 8-10 มกราคม 2561

05 January 2018

เอกสารแบบฟอร์มการเขียน PDCA 2560

ประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียน TQR

06 January 2018
ประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียน TQR

รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีผลคะแนน 3.01 ขึ้นไป 2 ปี ต่อเนื่องเข้าร่วมหารือการขึ้นทะเบียน TQR  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

24 November 2017
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560  โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 5 ท่าน  คือ   1. รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน  อิงคพัฒนากุล    ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เรืองศรี  กรรมการ 4. อาจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์   กรรมการ 5....

ครุศาสตร์กับการเตรียมการรองรับการประเมินฯ

15 July 2017
ครุศาสตร์กับการเตรียมการรองรับการประเมินฯ

คณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ฯกับการเตรียมการรองรับการประเมินฯ

15 July 2017
คณะวิทยาศาสตร์ฯกับการเตรียมการรองรับการประเมินฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เตรียมการรองรับการประเมินฯ คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 July 2017
เตรียมการรองรับการประเมินฯ คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เตรียมการรองรับการประเมินฯ คณะมนุษยศาสตร์

15 July 2017
เตรียมการรองรับการประเมินฯ คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

11 January 2017
ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2559  โดยเชิญผู้ประเมิน  ประกอบด้วย   1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ2. อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการ3. ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ4. อ.ดร.น้ำฝน ใจดี กรรมการ5. รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการ6. อ.ดร.ดาเรศ วีระพันธ์ กรรมการ7. อ.รัชฎาพร...

ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันฯ

25 May 2016
ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันฯ

     โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  โดยเชิญ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและการเตรียมเอกสารหลักฐานแสดง         งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคาร รภ.ราชนครินทร์...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 /2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

29 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา และ อ.ดาเรศ วีระพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

22 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.วันทนีย์ แสนภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.กัญญมน อินหว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทริน และผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็ฯอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดร.อรุณ ไชยนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานรปะกันฯจึงเก็บบรรยากาศการตรวจประเมินให้เห็นจ้า...ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ประเมินเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์

22 October 2015
ประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไปจ้า...

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

09 October 2015
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยเชิญวิทยากร  คือ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน

30 September 2015

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และสถาบัน วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน อ.ดาเรศ วีระพันธ์ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา และ อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

21 August 2014

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ สกอ. แล้ว และมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติวิทยากรภายนอก 2 คน คือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน 3 คน คือ...

อบรม CHEQA Online 3D

21 August 2014

วันที่13 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เหนือ) จังหวัดนนทบุรี

ประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่าย

30 September 2015

เข้าร่วมโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมเครือข่ายครั้งที่2/2559

15 July 2017
ประชุมเครือข่ายครั้งที่2/2559

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบัน  จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 14  กรกฏาคม 2560  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

สกอ.จัดอบรมระบบ CHEQA

15 July 2017
สกอ.จัดอบรมระบบ CHEQA

สกอ.จัดโครงการอบรมระบบ CHEQA Online System  เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจให้กับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

KM มรภ.พระนครศรีอยุธยา

06 January 2018
KM มรภ.พระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี(ARU KM Day) ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วม KM มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

06 January 2018
เข้าร่วม KM มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ"วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA - KM DAY 2017" ณ. ห้องประชุม202 ชั้น2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

 
Copyright © 2018 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
خرید vpn خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google