User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

เข้าร่วมโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

สมศ.เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

21 August 2014

สมศ.จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค กทม. ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน Online ได้ที่เว็บไซต์ของ สมศ.ค่ะ คนจะเต็มแล้วนะคะ

กำหนดการตรวจประเมินระดับคณะ

30 September 2015

มหาวิทยาลัยกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะตั้งแต่วันที่ 19 -27 ตุลาคม 2558 ซึ่งขอให้คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง  จำนวน 5 เล่ม เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

สกอ. ขยายเวลาส่งระบบ CHEQA

30 September 2015

สกอ. ขยายเวลาการจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าสู่ระบบ CHE QA Online เป็นภายใน 30 ธันวาคม 2558 ทั้งสถาบันที่เปิด-ปิดตามภาคการศึกษาตามระบบปกติ และตามระบบอาเซียนโดยจะได้จัดส่งผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบันให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือน มกราคม 2559 ต่อไป

จัดอบรม CHEQA Online 3D

30 September 2015

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมระบบ CHEQA Online 3D เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 900 อาคาร 9 จึงขอให้ทุกคณะส่งชื่อผู้เข้าอบรมจำนวนหน่วยงานละ 3 คน และขอความกรุณาส่งชื่อภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

23 November 2015

ประกาศ! ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ติดตามรายละเอียดได้ที่ งานประกันคุณภาพการศึกษาค่ะ

Welcome ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ้า

23 November 2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 1. ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.สุภาคย์  ดุลยสัมพันธ์  กรรมการ 3. รศ.วันทนีย์  แสนภักดี  กรรมการ 4. รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ  กรรมการ 5. ผศ.ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง  กรรมการและเลขานุการ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละเวลาและกรุณามาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยค่ะ  

ขอเชิญเข้าโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

18 April 2016

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการชีเแจงตัวบ่งชี้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม อาคาร รภ.ราชนครินทร์

ระบบ CHEQA

04 July 2016

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ CHEQA ประชุมอบรมการบันทึกข้อมูล CHEQA Online ณ ห้อง ๙๐๐ อาคาร ๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารการประชุมวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

18 August 2016

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  องค์ประกอบที่ 3      

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึ้นทะเบียน TQR

18 February 2017

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุมวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโชคอนันต์  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  ส่งรายชื่อได้ที่งานประกันฯ ค่ะ

ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

11 January 2017
ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2559  โดยเชิญผู้ประเมิน  ประกอบด้วย   1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ2. อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการ3. ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ4. อ.ดร.น้ำฝน ใจดี กรรมการ5. รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการ6. อ.ดร.ดาเรศ วีระพันธ์ กรรมการ7. อ.รัชฎาพร...

ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันฯ

25 May 2016
ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันฯ

     โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  โดยเชิญ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและการเตรียมเอกสารหลักฐานแสดง         งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคาร รภ.ราชนครินทร์...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 /2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

29 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา และ อ.ดาเรศ วีระพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

22 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.วันทนีย์ แสนภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.กัญญมน อินหว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทริน และผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็ฯอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดร.อรุณ ไชยนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานรปะกันฯจึงเก็บบรรยากาศการตรวจประเมินให้เห็นจ้า...ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ประเมินเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์

22 October 2015
ประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไปจ้า...

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

09 October 2015
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยเชิญวิทยากร  คือ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน

30 September 2015

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และสถาบัน วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน อ.ดาเรศ วีระพันธ์ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา และ อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

21 August 2014

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ สกอ. แล้ว และมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติวิทยากรภายนอก 2 คน คือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน 3 คน คือ...

อบรม CHEQA Online 3D

21 August 2014

วันที่13 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เหนือ) จังหวัดนนทบุรี

ประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่าย

30 September 2015

เข้าร่วมโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
Copyright © 2017 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google خريد vpn