User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และสถาบัน วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน อ.ดาเรศ วีระพันธ์ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา และ อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

สมศ.เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

21 August 2014

สมศ.จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค กทม. ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน Online ได้ที่เว็บไซต์ของ สมศ.ค่ะ คนจะเต็มแล้วนะคะ

กำหนดการตรวจประเมินระดับคณะ

30 September 2015

มหาวิทยาลัยกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะตั้งแต่วันที่ 19 -27 ตุลาคม 2558 ซึ่งขอให้คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง  จำนวน 5 เล่ม เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

สกอ. ขยายเวลาส่งระบบ CHEQA

30 September 2015

สกอ. ขยายเวลาการจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าสู่ระบบ CHE QA Online เป็นภายใน 30 ธันวาคม 2558 ทั้งสถาบันที่เปิด-ปิดตามภาคการศึกษาตามระบบปกติ และตามระบบอาเซียนโดยจะได้จัดส่งผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบันให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือน มกราคม 2559 ต่อไป

จัดอบรม CHEQA Online 3D

30 September 2015

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมระบบ CHEQA Online 3D เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 900 อาคาร 9 จึงขอให้ทุกคณะส่งชื่อผู้เข้าอบรมจำนวนหน่วยงานละ 3 คน และขอความกรุณาส่งชื่อภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

23 November 2015

ประกาศ! ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ติดตามรายละเอียดได้ที่ งานประกันคุณภาพการศึกษาค่ะ

Welcome ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ้า

23 November 2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 1. ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.สุภาคย์  ดุลยสัมพันธ์  กรรมการ 3. รศ.วันทนีย์  แสนภักดี  กรรมการ 4. รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ  กรรมการ 5. ผศ.ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง  กรรมการและเลขานุการ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละเวลาและกรุณามาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยค่ะ  

ขอเชิญเข้าโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

18 April 2016

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการชีเแจงตัวบ่งชี้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม อาคาร รภ.ราชนครินทร์

ระบบ CHEQA

04 July 2016

ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ CHEQA ประชุมอบรมการบันทึกข้อมูล CHEQA Online ณ ห้อง ๙๐๐ อาคาร ๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารการประชุมวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

18 August 2016

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  องค์ประกอบที่ 3      

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึ้นทะเบียน TQR

18 February 2017

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุมวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโชคอนันต์  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  ส่งรายชื่อได้ที่งานประกันฯ ค่ะ

ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

11 January 2017
ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2559  โดยเชิญผู้ประเมิน  ประกอบด้วย   1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ2. อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการ3. ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ4. อ.ดร.น้ำฝน ใจดี กรรมการ5. รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการ6. อ.ดร.ดาเรศ วีระพันธ์ กรรมการ7. อ.รัชฎาพร...

ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันฯ

25 May 2016
ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันฯ

     โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  โดยเชิญ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและการเตรียมเอกสารหลักฐานแสดง         งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคาร รภ.ราชนครินทร์...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 /2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

25 May 2016
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

29 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา และ อ.ดาเรศ วีระพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

22 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.วันทนีย์ แสนภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.กัญญมน อินหว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทริน และผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็ฯอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 October 2015
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดร.อรุณ ไชยนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานรปะกันฯจึงเก็บบรรยากาศการตรวจประเมินให้เห็นจ้า...ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ประเมินเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์

22 October 2015
ประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไปจ้า...

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

09 October 2015
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นเจ้าของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยเชิญวิทยากร  คือ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน

30 September 2015

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และสถาบัน วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน อ.ดาเรศ วีระพันธ์ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา และ อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

21 August 2014

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ สกอ. แล้ว และมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติวิทยากรภายนอก 2 คน คือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรภายใน 3 คน คือ...

อบรม CHEQA Online 3D

21 August 2014

วันที่13 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เหนือ) จังหวัดนนทบุรี

ประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่าย

30 September 2015

เข้าร่วมโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
Copyright © 2017 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google خريد vpn