ข่าว1

ข่าว1

ปรัชญา    มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิสัยทัศน์     งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง พันธกิจ    1. ให้ความรู้ กระตุ้น ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา    2. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    3. พัฒนา  ส่งเสริม  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน วัตถุประสงค์    1. เพื่ออบรมให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา    2. เพื่อรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการค้นคว้า และอ้างอิง3. เพื่อประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและ        นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

21-08-2014 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

test03

21-08-2014 Hits:99 กิจกรรมภานใน Super User - avatar Super User

test03

พันธกิจ    1. ให้ความรู้ กระตุ้น ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา    2. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    3. พัฒนา  ส่งเสริม  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

Read more

test02

21-08-2014 Hits:99 กิจกรรมภายนอก Super User - avatar Super User

test02

วัตถุประสงค์1. เพื่ออบรมให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา2. เพื่อรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการค้นคว้า และอ้างอิง3. เพื่อประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและ        นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

Read more
 
Copyright © 2015 งานประกันคุณภาพการศึกษา. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect